Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia dla studentów z IPS

Warunki uzyskania zaliczenia zajęć z praktycznego jęz. tureckiego - lektury i tłumaczenia tekstów oraz języka specjalistycznego na I i II roku SM przez studentów posiadających indywidualny plan studiów lub indywidualny program studiów

Student posiadający formalną zgodę na kształcenie się wg Indywidualnego Planu Studiów, bądź Indywidualnego Programu Studiów i nie mogący regularnie uczęszczać na zajęcia z praktycznej nauki jęz. tureckiego - lektury i tłumaczenia tekstów oraz/lub jęz. specjalistycznego zobowiązany jest do bieżącego śledzenia toku zajęć poprzez regularny kontakt z koleżankami i kolegami z grupy lub bezpośrednio z prowadzącym przedmiot.

W razie kłopotu z pozyskaniem tekstów przerabianych na zajęciach student może zwrócić się do prowadzącego z prośbą o ich przesłanie drogą mailową.

W przypadku liczby nieobecności większej niż dwie w semestrze, najpóźniej do pierwszego dnia sesji egzaminacyjnej student zobowiązany jest przesłać prowadzącemu zajęcia (drogą elektroniczną na adres: piotr.nykiel@uj.edu.pl) po dwie strony literackiego przekładu za każdą nieobecność (format A4, krój czcionki 12, interlinia 1,5). Ww. wytyczne co do objętości tekstu dotyczą przekładu na język polski, a nie oryginału.

Tłumaczone przez studenta teksty muszą być tekstami opracowywanymi na zajęciach, w których student nie uczestniczył.

Każde z przesłanych przez studentów tłumaczeń będzie weryfikowane pod kątem samodzielności jego wykonania. W przypadku stwierdzenia, że przedłożony przekład nie jest autorską pracą danego studenta, wyciągane będą względem niego konsekwencje dyscyplinarne.

W przypadku zajęć z jęz. specjalistycznego student zobowiązany będzie także dostarczyć prowadzącemu (drogą elektroniczną, w terminie do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej) zaliczeniową pracę semestralną, obowiązującą wszystkich (również osoby regularnie uczęszczające na zajęcia).

UWAGA: Powyższe warunki dotyczą TYLKO zajęć prowadzonych przez dr. hab. Piotra Nykiela. Sposób zaliczenia ćwiczeń z praktycznej nauki jęz. tureckiego prowadzonych przez lektorkę, dr Hilal Oytun Altun powinien być z nią odrębnie uzgodniony i przekazany do wiadomości koordynatora przedmiotu (dr. hab. Piotra Nykiela)

Warunki uzyskania zaliczania zajęć z wprowadzenia do paleografii na I roku SM przez studentów posiadających indywidualny plan studiów lub indywidualny program studiów

Student posiadający formalną zgodę Dyrekcji Instytutu Orientalistyki na Indywidualny Plan Studiów, bądź na Indywidualny Program Studiów i nie mogący regularnie uczęszczać na zajęcia z wprowadzenia do paleografii, zobowiązany jest do bieżącego śledzenia toku zajęć poprzez regularny kontakt z koleżankami i kolegami z grupy lub bezpośrednio z prowadzącym przedmiot. W razie kłopotu z pozyskaniem tekstów przerabianych na zajęciach student może zwrócić się do prowadzącego z prośbą o ich przesłanie drogą mailową.

W przypadku liczby nieobecności większej niż dwie w semestrze, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej student zobowiązany jest stawić się na konsultacjach u prowadzącego przedmiot, celem sprawdzenia postępów w nauce (będzie to polegało na odczytaniu prowadzącemu fragmentów tekstów przerabianych na zajęciach).

Studenci posiadający IPS proszeni są o dostosowanie swoich zajęć pozauniwersyteckich tak, by mogli stawić się na kolokwium zaliczeniowym w terminie ustalonym dla całej grupy.